Cài đặt Confluence trên Máy chủ Linux CentOS (RHEL) hoặc VPS

Hướng dẫn này sẽ trình bày cách cài đặt Confluence trên máy chủ Linux CentOS (RHEL) hoặc VPS. Các bước dưới đây được thử nghiệm trên CentOS 7.

Confluence là gì?

Confluence là một công cụ được phát triển bởi Atlassian – hãng đứng sau các phần mềm khác như Jira Software, Jira Align, Trello và BitBucket. Confluence được thiết kế để chia sẻ, lưu trữ và làm việc trên những thứ khác nhau. Nó cho phép bạn tạo kế hoạch dự án, viết ghi chú cuộc họp, gửi yêu cầu dự án cùng lúc với các thành viên khác trong nhóm của bạn để quản lý công việc hợp tác tốt hơn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và mọi người có thể xem những thay đổi đó cùng một lúc.

Cách cài đặt Confluence

Điều kiện

Chúng tôi sẽ sử dụng VPS Linux CentOS 7 cho hướng dẫn này. Để sở hữu VPS, bạn có thể truy cập zingserver.com để đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu, bạn nên:

  • Kiểm tra các yêu cầu hệ thống tối thiểu cho phiên bản Confluence mà bạn đang cài đặt.
  • Máy chủ mà bạn sẽ cài đặt Confluence sẽ cần cài đặt LAMP cơ bản (Linux, Apache, MySQL & PHP). Sử dụng một dòng lệnh sau để thiết lập nhanh máy chủ LAMP của bạn trên máy chủ CentOS của bạn:
sudo sh -c "yum install httpd httpd-devel mysql mysql-server mysql-devel php php-mysql php-common php-gd php-mbstring php-mcrypt php-devel php-xml -y; service mysqld start && mysql_secure_installation && service mysqld restart && service httpd start && chkconfig httpd on && chkconfig mysqld on"

Cài đặt Confluence

Cập nhật hệ thống

Hãy đảm bảo máy chủ của bạn được cập nhật đầy đủ bằng lệnh dưới đây:

# yum update

Ngoài ra, hãy cài đặt một trình soạn thảo văn bản mà bạn chọn. Chúng tôi sẽ sử dụng nano làm trình soạn thảo văn bản của mình:

# yum install nano

Cài đặt và thiết lập JAVA

Confluence yêu cầu JAVA để chạy. Chúng tôi sẽ cài đặt Oracle’s JAVA JDK 8. Sử dụng lệnh bên dưới để tải xuống JDK 8:

# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u60-b27/jdk-8u60-linux-x64.rpm" -O /opt/jdk-8-linux-x64.rpm

Cài đặt JAVA:

# yum install /opt/jdk-8-linux-x64.rpm

Cấu hình gói JAVA bằng lệnh thay thế:

# JDK_DIRS=($(ls -d /usr/java/jdk*))

# JDK_VER=${JDK_DIRS[@]:(-1)}

# alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/jre/bin/java 20000

# alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/bin/jar 20000

# alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/bin/javac 20000

# alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/jre/bin/javaws 20000

# alternatives --set java /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/jre/bin/java

# alternatives --set javaws /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/jre/bin/javaws

# alternatives --set javac /usr/java/"${JDK_VER##*/}"/bin/javac

Bạn có thể kiểm tra xem JAVA đã được thiết lập đúng cách trên máy chủ của mình chưa bằng cách sử dụng:

# java -version

Cài đặt MYSQL

Bạn cần cài đặt MySQL và cài đặt repo:

# wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
# sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

Update package index:

# yum update

Cài đặt và khởi động MySQL:

# yum install mysql-server mysql-client
# systemctl start mysqld

Bật MySQL để bắt đầu khi khởi động:

# systemctl enable mysqld

Với việc cài đặt MySQL theo cách này bây giờ bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu. Nhưng trước tiên, hãy chạy tập lệnh mysql_secure_installation để làm cứng máy chủ MySQL của bạn:

# mysql_secure_installation

Định cấu hình nó như thế này:

- Set root password? [Y/n] y
- Remove anonymous users? [Y/n] y
- Disallow root login remotely? [Y/n] y
- Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Reload privilege tables now? [Y/n] y

Bây giờ, đăng nhập vào MySQL dưới dạng root và tạo cơ sở dữ liệu:

# mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE confluence CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON confluence.* TO 'confluenceuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit

Cài đặt Confluence

Bạn cần cài đặt Confluence ‘Linux 64-bit / 32-bit’ thích hợp. Ở đây chúng tôi đang sử dụng VPS CentOS 7 64-bit, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng trình cài đặt 64-bit. Bạn có thể sử dụng lệnh Arch để kiểm tra xem bạn đang chạy hệ điều hành 64 hay 32 bit trên máy chủ của mình. Ví dụ: Hệ điều hành CentOS 7 của chúng tôi là 64-bit:

[root@linuxvps /]# arch
x86_64

Tải xuống trình cài đặt 64-bit:

# wget https://downloads.atlassian.com/software/confluence/downloads/atlassian-confluence-5.9.1-x64.bin

Làm cho tệp bin có thể thực thi được:

# chmod a+x atlassian-confluence-5.9.1-x64.bin

Chạy trình cài đặt với các đặc quyền của người dùng ‘root‘ và quá trình cài đặt sẽ tạo một tài khoản người dùng Linux chuyên dụng có tên là ‘confluence‘ sẽ được sử dụng để chạy Confluence:

# ./atlassian-confluence-5.9.1-x64.bin

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Unpacking JRE ...
Starting Installer ...
Dec 03, 2015 10:43:54 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run
INFO: Created user preferences directory.

This will install Confluence 5.9.1 on your computer.
OK [o, Enter], Cancel [c]

Nhấn Enter:

Choose the appropriate installation or upgrade option.
Please choose one of the following:
Express Install (uses default settings) [1],
Custom Install (recommended for advanced users) [2, Enter],
Upgrade an existing Confluence installation [3]

Bạn có thể tiến hành cài đặt tùy chỉnh nếu muốn, nhưng chúng tôi sẽ nhập 1 trong CLI của mình cho cài đặt Express với cài đặt mặc định:

See where Confluence will be installed and the settings that will be used.
Installation Directory: /opt/atlassian/confluence
Home Directory: /var/atlassian/application-data/confluence
HTTP Port: 8090
RMI Port: 8000
Install as service: Yes
Install [i, Enter], Exit [e]

Nhấn Enter một lần nữa để bắt đầu cài đặt Confluence sẽ cung cấp cho bạn kết quả bên dưới:

Extracting files ...

Please wait a few moments while Confluence starts up.
Launching Confluence ...
Installation of Confluence 5.9.1 is complete
Your installation of Confluence 5.9.1 is now ready and can be accessed via
your browser.
Confluence 5.9.1 can be accessed at http://localhost:8090
Finishing installation ...

Như bạn có thể thấy, Confluence đang listening trên cổng 8090. Bạn có thể thay đổi điều này và đường dẫn URI trong tệp server.xml. Do đó hãy nhập thư mục conf:

# cd /opt/atlassian/confluence/conf

Tuy nhiên, bạn cần tắt Confluence trước rồi chỉnh sửa tệp server.xml.

# sh /opt/atlassian/confluence/bin/shutdown.sh

# nano server.xml

Bây giờ, hãy tìm giá trị ‘localhost’ và thay thế nó bằng địa chỉ IP máy chủ của bạn. Lưu và thoát khỏi tệp. Bước tiếp theo là định cấu hình kết nối nguồn dữ liệu MySQL cho Confluence. Để làm được điều đó, bạn cần cài đặt trình điều khiển MySQL JDBC. Dưới đây là quy trình để làm điều đó. Thực hiện các lệnh dưới đây:

# cd /opt
# wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.35.tar.gz
# tar -zxvf mysql-connector-java-5.1.35.tar.gz
# cd /opt/mysql-connector-java-5.1.35
# mv mysql-connector-java-5.1.35-bin.jar /opt/atlassian/confluence/confluence/WEB-INF/lib/

Với các lệnh này, bạn đang tải xuống trình điều khiển JDBC trong thư mục / opt. Giải nén nó và sau đó di chuyển tệp jar đã giải nén trong thư mục thích hợp (/ opt / atlassian / confluence / confluence / WEB-INF / lib /).

Tiếp theo, chỉnh sửa lại tệp server.xml:

# nano /opt/atlassian/confluence/conf/server.xml

Tìm các dòng sau:

<Context path="" docBase="../confluence" debug="0" reloadable="true">
   <!-- Logger is deprecated in Tomcat 5.5. Logging configuration for Confluence is specified in confluence/WEB-INF/classes/log4j.properties -->

Chèn các dòng bên dưới:

<Resource name="jdbc/confluence" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
          username="confluenceuser"
          password="your_password"
          driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
          url="jdbc:mysql://localhost:3306/confluence?useUnicode=true&amp;characterEncoding=utf8"
          maxActive="15"
          maxIdle="7"
          defaultTransactionIsolation="READ_COMMITTED"
          validationQuery="Select 1" />

Tất nhiên, hãy thay thế your_password bằng mật khẩu bạn đã định cấu hình trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu. Lưu và đóng tập tin. Bây giờ, hãy chỉnh sửa tệp web.xml nằm trong thư mục WEB-INF:

# nano /opt/atlassian/confluence/confluence/WEB-INF/web.xml

Chèn các thành phần sau ngay trước </web-app> gần cuối tệp:

<resource-ref>
    <description>Connection Pool</description>
    <res-ref-name>jdbc/confluence</res-ref-name>
    <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
   <res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>

Lưu và đóng tệp web.xml. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng Confluence với lệnh này:

# sh /opt/atlassian/confluence/bin/start-confluence.sh

Vậy là bạn đã cài đặt thành công Confluence trên Máy chủ Linux CentOS (RHEL) hoặc VPS. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về các kênh liên hệ của chúng tôi. Cảm ơn đã theo dõi bài viết!

Chia sẻ bài viết:

Đánh giá

0/5 - (0 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *