Máy chủ ảo Cloud VPS

Cloud VPS Singapore

VPS Singapore gói SG#1
SG#1

149.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#2
SG#2

179.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#3
SG#3

225.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#4
SG#4

363.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#5
SG#5

398.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#6
SG#6

690.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#7
SG#7

823.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#8
SG#8

1.375.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#1
SG#1

425.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#2
SG#2

510.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#3
SG#3

641.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#4
SG#4

1.035.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#5
SG#5

1.134.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#6
SG#6

1.967.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#7
SG#7

2.346.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#8
SG#8

3.919.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#1
SG#1

805.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#2
SG#2

967.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#3
SG#3

1.215.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#4
SG#4

1.960.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#5
SG#5

2.149.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#6
SG#6

3.726.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#7
SG#7

4.444.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#8
SG#8

7.425.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#1
SG#1

1.520.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#2
SG#2

1.826.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#3
SG#3

2.295.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#4
SG#4

3.703.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#5
SG#5

4.060.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#6
SG#6

7.038.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#7
SG#7

8.395.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#8
SG#8

14.025.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#1
SG#1

2.861.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#2
SG#2

3.437.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#3
SG#3

4.320.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#4
SG#4

6.970.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#5
SG#5

7.642.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#6
SG#6

13.248.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#7
SG#7

15.802.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay
VPS Singapore gói SG#8
SG#8

26.400.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Singapore
OS: Windows or Linux
Control: Full Control Panel
Đăng ký ngay

Đánh giá

4.6/5 - (5 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

FAQ

VPS (Virtual Private Server) là một máy chủ ảo riêng được thết lập dựa trên một máy chủ vật lý có cấu hình mạnh mẽ, được đặt trong môi trường datacenter lý tưởng cho việc vận hành liên tục.

VPS Singapore máy chủ ảo có Datacenter đặt tại thủ đô Singapore – Singapore, có địa chỉ IPv4, Username, Password có thể truy cập từ xa để sử dụng.

Quý khách hoàn toàn có thể đổi IP khác cho VPS khi cần, việc này hoàn toàn đơn giản và dễ thực hiện trên hệ thống quản lý VPS của ZingServer.

Có thể cài hệ điều hành Windows cho tất cả các gói VPS Singapore, ngoài ra quý khách cũng có thể cài các hệ điều hành thuộc dòng Linux như Ubuntu, CentOS, Debian.

Có. Với hệ thống quản lý VPS của ZingServer, quý khách có thể thực hện cài lại hệ điều hành VPS, khởi động lại VPS ngay trên website.

Sau khi mua VPS Việt Nam, quý khách có thể sử dụng VPS trên máy tính thông qua ứng dụng Remote Desktop Connection có sẵn trên máy tính, chỉ cần mở ứng dụng lên, điền IP, Username và Password vào là có thể đăng nhập VPS sử dụng VPS. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng VPS trên điện thoại tương tự như trên máy tính.

Bạn hoàn toàn có thể gia hạn VPS để tiếp tục sử dụng, việc gia hạn có thể thực hiện trực tiếp trên website, ngoài gia bạn cũng có thể bật chế độ tự động gia hạn VPS để không gián đoạn dịch vụ.

VPS Việt Nam được trang bị sẵn nhiều hệ điều hành như Windows, Linux. Trong đó có các hệ điều hành như Windows 10, Windows Server 2012 đến 2022, tạo nên những VPS Windows mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu mua VPS Windows của quý khách hàng.

Không. Quý khách được miễn phí cài đặt khi mua VPS Siangpore tại ZingServer, chỉ phải trả phí duy trì VPS theo bảng giá tính theo tháng như trên.

Có. ZingServer có chính sách khách hàng VIP theo nhiều cấp độ, mỗi cấp độ sẽ được giảm từ 5%, 10% đến 40% chi phí sử dụng VPS Singapore mỗi tháng.

Quản trị VPS tại ZingServer

Khởi tạo dễ dàng

Dễ dàng khởi tạo và có ngay VPS Windows, VPS Linux tại Việt Nam, miễn phí cài đặt, hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng như Cài lại máy chủ, Thay đổi địa chỉ IP VPS, tùy chọn Backup dữ liệu.

Xem thêm

Thanh toán đơn giản

Thanh toán, nạp tiền vô cùng đơn giản thông qua Quét mã QR hoặc chuyển tiền Internet Banking, tự động xác nhận thanh toán chỉ trong vài giây sau khi thanh toán hoàn tất, không có bất kỳ phụ phí nào.

Xem thêm

CSKH tận tâm

Đội ngũ chăm sóc khách hàng thường trực 247 để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức live chat phổ biến như Telegram, Zalo, Skype, Messenger nhanh chóng.

Xem thêm
Quản trị vps image
Quản trị vps image
Quản trị vps image

Quản trị VPS Việt Nam tại ZingServer

Quý khách dễ dàng cài đặt, nâng cấp VPS của mình ngay trên giao diện quản trị của ZingServer, mọi quá trình cài đặt diễn ra hoàn toàn tự động.

Chăm sóc khách hàng tại ZingServer

Video hướng dẫn