Máy chủ ảo Cloud VPS

VPS Youtube

VPS Youtube #1
Youtube #1

129.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #2
Youtube #2

159.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #3
Youtube #3

179.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #4
Youtube #4

319.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #5
Youtube #5

363.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #6
Youtube #6

579.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #7
Youtube #7

685.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #8
Youtube #8

915.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 120 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #1
Youtube #1

368.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #2
Youtube #2

453.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #3
Youtube #3

510.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #4
Youtube #4

909.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #5
Youtube #5

1.035.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #6
Youtube #6

1.650.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #7
Youtube #7

1.952.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #8
Youtube #8

2.608.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 120 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #1
Youtube #1

697.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #2
Youtube #2

859.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #3
Youtube #3

967.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #4
Youtube #4

1.723.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #5
Youtube #5

1.960.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #6
Youtube #6

3.127.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #7
Youtube #7

3.699.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #8
Youtube #8

4.941.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 120 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #1
Youtube #1

1.316.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #2
Youtube #2

1.622.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #3
Youtube #3

1.826.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #4
Youtube #4

3.254.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #5
Youtube #5

3.703.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #6
Youtube #6

5.906.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #7
Youtube #7

6.987.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #8
Youtube #8

9.333.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 120 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #1
Youtube #1

2.477.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #2
Youtube #2

3.053.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #3
Youtube #3

3.437.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #4
Youtube #4

6.125.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #5
Youtube #5

6.970.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 12, 16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #6
Youtube #6

11.117.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #7
Youtube #7

13.152.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay
VPS Youtube #8
Youtube #8

17.568.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 120 GB
Speed: 1000 Mbps
IPv4: 01 IPv4 dùng riêng
Vị trí: 11 Quốc gia
OS: Windows 10,16, 19, 22
Đăng ký ngay

Đánh giá

4.5/5 - (4 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

FAQ

VPS Youtube là các máy chủ ảo VPS chuyên dụng được dùng cho các công việc phát triển kênh Youtube như Upload video Youtube, tăng view Youtube, tăng subscribe Youtube để phục vụ các mục đích kiếm tiền online từ Youtube.

Sử dụng gói VPS nào còn phụ thuộc vào hoạt động mà người dùng cần tương tác với Youtube, nếu chạy các tool view Youtube, Sub Youtube thì có thể sử dụng các gói từ VPS Youtube #4 trở lên.

ĐƯỢC. Tất cả các dịch vụ VPS/Server của ZingServer triển khai đều có thể gia hạn được theo tháng hoặc theo năm tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể bật tính năng tự động gia hạn để hệ thống tự gia hạn khi hết hạn, việc này sẽ tránh trường hơp VPS bị hủy do quý khách quên gia hạn.

CÓ. Nếu việc sử dụng VPS không phù hợp với chiến dịch quảng cáo mà bạn đang chạy, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với bộ phận CSKH của ZingServer để được hỗ trợ đổi VPS.

CÓ. Nếu VPS đang sử dụng mà có các lỗi phát sinh như không kết nối được, kết nối chậm chúng tôi sẽ hỗ trợ hoàn tiền 100% số tiền đã thanh toán.

CÓ. Chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi đặc biệt với khách hàng thân thiết, đối với chúng tôi, lợi ích của khách hàng là trên hết, chúng tôi nỗ lực để giúp Quý khách hàng tiết kiệm chi phí trong suốt quá trình làm youtube.

VPS Youtube stream là các gói VPS dành riêng cho nhu cầu livestream video của người dùng, trong đó khách hàng có thể sử dụng VPS để đăng tải, phát trực tiếp hoặc phát lại các video trên kênh youtube của mình.

YouTube là một nền tảng chia sẻ video trực tuyến do Google sở hữu có trụ sở tại Mỹ. Youtube bắt đầu hoạt động ngày 14 tháng 2 năm 2005 đến nay đã có hàng tỷ video được người dùng đăng tải lên. Từ việc là một nền tảng chia sẻ video đơn thuần, đến nay Youtube đã là một kênh kiếm tiền chính của nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.

Như vậy, làm youtube đến nay được coi là một nghề, đó chính là nghề sáng tạo nội dung. Nghề sáng tạo nội dung đòi hỏi người làm cần có nhiều tư duy sáng tạo, cải tiến hoặc những ý tưởng mới lạ. Đến nay ngành công nghiệp sáng tạo nội dung đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế. Trong đó phân chia thành nhiều các công việc nhỏ khác nhau như viết kịch bản, chỉnh sửa video, upload video, phát triển kênh, marketing youtube gọi chung là làm youtube.

Sử dụng VPS làm youtube giúp người dùng tiết kiệm được tài nguyên máy tính do VPS có tốc độ mạng cao, phần cứng mạnh mẽ nên dễ dàng chạy nhiều phần mềm Marketing Youtube, upload video nhanh hơn, linh hoạt hơn trong việc sử dụng và dễ dàng nhân rộng mô hình làm việc khi cần.