Máy chủ ảo Cloud VPS

Cloud VPS Đức

VPS Đức gói DE#1
DE#1

149.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#2
DE#2

189.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#3
DE#3

229.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#4
DE#4

319.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#5
DE#5

363.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#6
DE#6

579.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#7
DE#7

685.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#8
DE#8

915.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#9
DE#9

1.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#1
DE#1

425.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#2
DE#2

539.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#3
DE#3

653.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#4
DE#4

909.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#5
DE#5

1.035.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#6
DE#6

1.650.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#7
DE#7

1.952.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#8
DE#8

2.608.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#9
DE#9

4.275.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#1
DE#1

805.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#2
DE#2

1.021.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#3
DE#3

1.237.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#4
DE#4

1.723.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#5
DE#5

1.960.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#6
DE#6

3.127.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#7
DE#7

3.699.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#8
DE#8

4.941.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#9
DE#9

8.100.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#1
DE#1

1.520.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#2
DE#2

1.928.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#3
DE#3

2.336.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#4
DE#4

3.254.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#5
DE#5

3.703.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#6
DE#6

5.906.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#7
DE#7

6.987.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#8
DE#8

9.333.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#9
DE#9

15.300.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#1
DE#1

2.861.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#2
DE#2

3.629.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#3
DE#3

4.397.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#4
DE#4

6.125.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#5
DE#5

6.970.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#6
DE#6

11.117.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#7
DE#7

13.152.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#8
DE#8

17.568.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Đức gói DE#9
DE#9

28.800.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000 Mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: DE
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay

Đánh giá

4.5/5 - (4 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

Quản trị VPS tại ZingServer

Khởi tạo dễ dàng

Dễ dàng khởi tạo và có ngay VPS Windows, VPS Linux tại Việt Nam, miễn phí cài đặt, hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng như Cài lại máy chủ, Thay đổi địa chỉ IP VPS, tùy chọn Backup dữ liệu.

Thanh toán đơn giản

Thanh toán, nạp tiền vô cùng đơn giản thông qua Quét mã QR hoặc chuyển tiền Internet Banking, tự động xác nhận thanh toán chỉ trong vài giây sau khi thanh toán hoàn tất, không có bất kỳ phụ phí nào.

CSKH tận tâm

Đội ngũ chăm sóc khách hàng thường trực 247 để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức live chat phổ biến như Telegram, Zalo, Skype, Messenger nhanh chóng.
Quản trị vps image
CPU

Quản trị VPS Việt Nam tại ZingServer

Quý khách dễ dàng cài đặt, nâng cấp VPS của mình ngay trên giao diện quản trị của ZingServer, mọi quá trình cài đặt diễn ra hoàn toàn tự động.

Chăm sóc khách hàng tại ZingServer