VPS Mỹ USA chọn IP theo Bang

Cho thuê Máy chủ ảo US, Cloud VPS Mỹ theo Bang, VPS có địa chỉ IP theo Bang, ZingServer đã đặt tại Cho thuê Máy chủ ảo US, Cloud VPS Mỹ theo Bang, VPS có địa chỉ IP theo Bang: Cho thuê Máy chủ ảo US, Cloud VPS Mỹ theo Bang, VPS có địa chỉ IP theo Bang, hiện nay ZingServer đã triển khai Datacenter Cloud VPS tại 14 Bang nước Mỹ.

VPS USA chọn IP theo Bang RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 20 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 theo Bang tại Mỹ;
OS Windows / Linux.

VPS USA chọn IP theo Bang RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 20 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 theo Bang tại Mỹ;
OS Windows / Linux.

VPS USA chọn IP theo Bang RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 50 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 theo Bang tại Mỹ;
OS Windows / Linux.

VPS USA chọn IP theo Bang RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 theo Bang tại Mỹ;
OS Windows / Linux.