VPS Thái Lan

Cho thuê VPS Thái Lan giá rẻ, VPS Thái Lan Windows, VPS Thái Lan Linux.

VPS TH RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 3 Mbps / 2TB;
IP address IPv4 Thái Lan;
OS Windows / Linux.

VPS TH RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 3 Mbps / 2TB;
IP address IPv4 Thái Lan;
OS Windows / Linux.

VPS TH RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 80 GB;
Port 3 Mbps / 3TB;
IP address IPv4 Thái Lan;
OS Windows / Linux.

VPS TH RAM 8 CPU 2

RAM 8 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 160 GB;
Port 3 Mbps / 3TB;
IP address IPv4 Thái Lan;
OS Windows / Linux.

VPS TH RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 160 GB;
Port 3 Mbps / 4TB;
IP address IPv4 Thái Lan;
OS Windows / Linux.

VPS TH RAM 16 CPU 4

RAM 16 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 160 GB;
Port 3 Mbps / 4TB;
IP address IPv4 Thái Lan;
OS Windows / Linux.