Cloud VPS Châu Âu tại Canada, Đức, Anh, Pháp

Clou VPS Đức, Anh, Pháp, Canada

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 15 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 15 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 20 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 4 CPU 4

RAM 4 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 50 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 8 CPU 8

RAM 8 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 16 CPU 8

RAM 16 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu (Canada, Đức, Anh, Pháp) RAM 32 CPU 16

RAM 32 GB;
CPU 16 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại CA, DE, UK, FR;
OS Windows / Linux.