Cloud VPS Việt Nam

Thuê máy chủ ảo VPS Việt Nam giá rẻ, mua VPS Viet Nam theo tháng, các gói VPS Windows Việt Nam, VPS RAM 1GB giá 149.000đ; VPS RAM 2GB chỉ 179.000đ; VPS RAM 4GB giá chỉ 329.000đ; VPS RAM 8GB giá 579.000đ; VPS RAM 16GB giá 1.090.000đ và VPS RAM 32GB giá chỉ 1.890.000đ/tháng.

VPS Việt Nam RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.

VPS Việt Nam RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.

VPS Việt Nam RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.

VPS Việt Nam RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.

VPS Việt Nam RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.

VPS Việt Nam RAM 16 CPU 8

RAM 16 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 120 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.

VPS Việt Nam RAM 32 CPU 16

RAM 32 GB;
CPU 16 CPU;
SSD 240 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.