VPS Hàn Quốc

VPS Hàn Quốc giá rẻ

VPS KR RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 100 Mbps / 2TB;
IP address IPv4 Hàn Quốc;
OS Windows / Linux.

VPS KR RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 100Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hàn Quốc;
OS Windows / Linux.

VPS KR RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 80 GB;
Port 100Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hàn Quốc;
OS Windows / Linux.

VPS KR RAM 8 CPU 2

RAM 8 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 80 GB;
Port 100Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hàn Quốc;
OS Windows / Linux.

VPS KR RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 160 GB;
Port 100Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hàn Quốc;
OS Windows / Linux.

VPS KR RAM 16 CPU 4

RAM 16 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 160 GB;
Port 100Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hàn Quốc;
OS Windows / Linux.