VPS HongKong

Dịch vụ VPS Hồng Kong giá chỉ từ 185.000đ/tháng.

VPS HK RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 3Mbps / 2TB;
IP address IPv4 HongKong;
OS Windows / Linux.

VPS HK RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 3Mbps / 2TB;
IP address IPv4 HongKong;
OS Windows / Linux.

VPS HK RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 80 GB;
Port 3Mbps / 3TB;
IP address IPv4 HongKong;
OS Windows / Linux.

VPS HK RAM 8 CPU 2

RAM 8 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 80 GB;
Port 3Mbps / 3TB ;
IP address IPv4 Philippines;
OS Windows / Linux.

VPS HK RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 160 GB;
Port 3Mbps / 4TB;
IP address IPv4 HongKong;
OS Windows / Linux.

VPS HK RAM 16 CPU 4

RAM 16 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 160 GB;
Port 3Mbps / 4TB;
IP address IPv4 HongKong;
OS Windows / Linux.